Regulamin sklepu internetowego Paputkowo.pl

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: Paputkowo.pl/regulamin/

 

Załączniki:

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy, znajdujący się na stronie internetowej: Paputkowo.pl, prowadzony jest przez Annę Wardziak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Nowedu Jarosław Wardziak (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121707140, REGON 020328570, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  2. Postanowienia tego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Słownik:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, bez uwzględnienia dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący do utworzenia Konta.
   4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący do złożenia Zamówienia.
   5. KLIENT – Usługobiorca dokonujący zamówienia w Sklepie Internetowym.
   6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   7. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Nowedu Jarosław Wardziak (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9121707140, REGON 020328570, adres poczty elektronicznej: [email protected].
   8. KONTO – baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
   9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   11. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym Paputkowo.pl.
   12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.
   13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    

 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
   2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jako Gość poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

    

 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. hardware z dostępem do Internetu.
   2. Przeglądarka internetowa.
   3. Dostęp do poczty elektronicznej.
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies, Javascript oraz Adobe Flash w wersji co najmniej 9.0.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w przypadku zmian cen poszczególnych Produktów w Sklepie Internetowym po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   2. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcie w przycisk “Potwierdzam zamówienie”) Klient otrzymuje informację na Stronie internetowej, że Zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji oraz otrzymuje na adres poczty elektronicznej e-mail z informacją o złożeniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą vat (na życzenie klienta), która będzie dołączana do przesyłek.

   

 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy o numerze: 24 1140 2004 0000 3502 8175 9369 , prowadzony w mBanku, należący do Sprzedawcy.
   2. Płatność online przez przelewy24.
   3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. W wypadku innego sposobu płatności niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo dostępne sposoby płatności ograniczyć, może też wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. Paczka paczkomatowa;
   2. Paczka kurierska;
   3. paczka kurierska pobraniowa.
  2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz wagi Produktu. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w koszyku przy dodaniu do koszyka danego Produktu.
  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Nowedu Jarosław Wardziak, ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

   

 8. REKLAMACJE
  1. Reklamacje wynikające ze świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Nowedu Jarosław Wardziak, ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław, określając niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań.
   2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w podany przez Usługobiorcę sposób, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
   1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) jest podstawą i określa w szczególności zakres działań Sprzedawcy wobec Klienta, jako osoby fizycznej, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
   2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław.
   3. W celu rozpatrzenia reklamacji Produkt należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław.
   4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej klienta lub w inny podany przez klienta sposób niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni.

    

 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych, rozpoczynając od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Hynka 7/4, 54-129 Wrocław. Jego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
  3. Usługodawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny, wskazany przez konsumenta, sposób.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

   

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2013 r.